صفحه اصلی آموزه های VoIP آموزش های تلفن های Polycom راهنمای REBOOT و RESET کردن تلفن های POLYCOM

راهنمای REBOOT و RESET کردن تلفن های POLYCOM

 

این راهنما نحوه Reboot و Reset نمودن تلفن های پلی کام سری Sound Point IP را آموزش می دهد. قبل از شروع جهت عدم به وجود آمدن ابهام برخی اصطلاحات را تعریف می کنیم.

· Restarting the phone – در این حالت نرم افزار SIP مجدد شروع به کار می نماید. در صورتی که bootROM تغییر کرده باشد دستگاه Reboot خواهد شد

· Rebooting the phone – در این حالت bootROM مجدد شروع به کار می نماید. در صورتی که فایل های پیکربندی تغییر کرده باشند مجدد آن ها را دریافت خواهد نمود و سپس نرم افزار SIP شروع به کار می نماید.

· Uploading log files – در این حالت تلفن یک فایل از سوابق را بر روی boot server بارگذاری خواهد نمود.

· Resetting configuration – در این حالت تمام تنظیمات تلفن به حالت کارخانه باز خواهد گشت.

توجه داشته باشید مراحل مربوط به انجام عملیات بسته به مدل دستگاه تلفن ممکن است متفاوت باشد.

جهت انجام صحیح عملیات توسط کلیدهای ترکیبی، کلیدهای ذکر شده را حداقل به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا آنکه با یک هشدار صوتی شما از انجام موفقیت آمیز مطلع سازد.

رمز عبور پیش فرض مدیر 456 می باشد.

Restart کردن دستگاه

جهت Restart کردن تلفن با استفاده از منو مراحل زیر را انجام دهید

1. کلید Menu را روی دستگاه فشار دهید تا وارد منوی تلفن شوید

2. از منوی Settings گزینه Advanced را انتخاب نمایید

3. رمز عبور مدیر را وارد نمایید و سپس کلید مربوط به گزینه Enter را فشار دهید. رمز عبور پیش فرض 456 می باشد

4. گزینه ی Restart Phone را انتخاب نمایید

5. جهت تایید عملیات کلید مربوط به گزینه Yes را انتخاب نمایید

جهت Restart کردن دستگاه با استفاده از کلید های ترکیبی طبق الگوی زیر عمل نمایید


· جهت restart نمودن تلفن های سری SoundPoint IP 300, 301, 320 و 330 کلیدهای 2، 4، 5 و 6 را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت restart نمودن تلفن های سری SoundPoint IP 430 کلیدهای 2، 4، 5 و 6 را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت restart نمودن تلفن های سری SoundPoint IP 500 و 501 کلید فلش بالا، کلید فلش پایین، کلید حذف و کلید منو را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت restart نمودن تلفن های سری SoundPoint IP 550, 600, 601 و 650 کلیدهای مربوط به خط اول و خط سوم را به علاوه کلید دفترتلفن و کلید برنامه ها را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت restart نمودن تلفن های سری Sound Station IP 4000 کلیدهای Hold، 4، 6 و Soft Key دوم را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

Reboot کردن دستگاه

جهت Reboot کردن دستگاه با استفاده از کلید های ترکیبی طبق الگوی زیر عمل نمایید


· جهت reboot نمودن تلفن های سری SoundPoint IP 300 و 301 کلیدهای Volume+، Volume-، Hold و کلید Do Not Disturb را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت reboot نمودن تلفن های سری SoundPoint IP 320 و 330 کلیدهای Volume+، Volume-، Hold و کلید Handsfree را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت reboot نمودن تلفن های سری SoundPoint IP 430, 500 و 501 کلیدهای Volume+، Volume-، Hold و کلید Messages را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت reboot نمودن تلفن های سری SoundPoint IP 550, 600, 601 و 650 کلیدهای Volume+، Volume-، Mute و کلید Messages را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت reboot نمودن تلفن های سری Sound Station IP 4000 کلیدهای *، #، Volume+ و کلید Select را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

بارگزاری فایل سوابق

جهت بارگزاری فایل سوابق دستگاه با استفاده از کلید های ترکیبی طبق الگوی زیر عمل نمایید


· جهت بارگزاری فایل سوابق تلفن های سری SoundPoint IP 300 و 301 کلیدهای مربوط به دو خط به علاوه کلید فلش بالا و کلید فلش پایین را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت بارگزاری فایل سوابق تلفن های سری SoundPoint IP 320 و 330 کلیدهای مربوط به دو خط به علاوه کلید Dial و کلید Menu را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت بارگزاری فایل سوابق تلفن های سری SoundPoint IP 430, 500, 501, 550, 600, 601 و 650 کلیدهای فلش بالا، پایین چپ و راست را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت بارگزاری فایل سوابق تلفن های سری Sound Station IP 4000 کلیدهای مربوط به برداشتن گوشی، Handsfree، Exit و Menu را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

Reset کردن تنظیمات دستگاه

جهت Restart کردن تلفن با استفاده از منو مراحل زیر را انجام دهید

1. کلید Menu را روی دستگاه فشار دهید تا وارد منوی تلفن شوید

2. از منوی Settings گزینه Advanced را انتخاب نمایید

3. رمز عبور مدیر را وارد نمایید و سپس کلید مربوط به گزینه Enter را فشار دهید. رمز عبور پیش فرض 456 می باشد

4. به ترتیب گزینه های Admin Settings سپس Reset to Default و در نهایت Reset Local Config… را انتخاب نمایید

5. جهت تایید عملیات کلید مربوط به گزینه Yes را انتخاب نمایید

جهت Restart کردن دستگاه با استفاده از کلید های ترکیبی طبق الگوی زیر عمل نمایید


· جهت reset نمودن تلفن های سری SoundPoint IP 300 و 301 کلیدهای 4، 6، 8 و * را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت reset نمودن تلفن های سری SoundPoint IP 320, 330 و 430 کلیدهای 1، 3، 5 و 7 را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت reset نمودن تلفن های سری SoundPoint IP 500, 501, 550, 600, 601 و 650 کلیدهای 4، 6، 8 و * را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

· جهت reset نمودن تلفن های سری Sound Station IP 4000 کلیدهای Hold، 6، 8 و * را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

Format کردن سیستم فایل دستگاه

جهت Format کردن تلفن با استفاده از منو مراحل زیر را انجام دهید. در این حالت تمام اطلاعات حافظه دستگاه از جمله برنامه راه انداز پاک خواهد شد.

1. کلید Menu را روی دستگاه فشار دهید تا وارد منوی تلفن شوید

2. از منوی Settings گزینه Advanced را انتخاب نمایید

3. رمز عبور مدیر را وارد نمایید و سپس کلید مربوط به گزینه Enter را فشار دهید. رمز عبور پیش فرض 456 می باشد

4. به ترتیب گزینه های Admin Settings سپس Reset to Default و در نهایت Format File System… را انتخاب نمایید

5. جهت تایید عملیات کلید مربوط به گزینه Yes را انتخاب نمایید

 

 
Loading